અમારા ગ્રુપમાં જોડાવા માટે જોઈન બટન પર ક્લિક કરો જોઈન

DHS Junagadh Ayush Medical Officer Recruitment 2021


 

DHS Junagadh Ayush Medical Officer Recruitment 2021

DHS Junagadh Ayush Medical Officer Recruitment 2021 : District Health Society Junagadh has Recently Invites Application for the Medical Officer Recruitment 2021 Notification, Eligible Candidates Apply Before Last Date, for More Detail Read Official Advertisement Or GujaratAsmita Article.

DHS Junagadh Medical Officer Recruitment 2021

DHS Junagadh Ayush Medical Officer Recruitment 2021 : It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking for jobs in DHS Junagadh. For more information related to Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the below article carefully. Also must read the official advertisement in detail before applying.


Post :
Total Post : 25 (Potential)

Post Type : Medical Jobs

Education Qualification :
  • B.A.M.S / BSAM / B.H.M.S
  • Candidates Must be Registered in Gujarat Ayurvedic / Homeopathic Council Board.
Age Limit :
  • Not More Than 40 years age as on 13.05.2021
Salary :
  • Rs.35,000/-
Application Fees :
  • There is No Application Fees.
Note : Before Apply Please Read Official Advertisement For Desirable Qualification, Experience Or Other Terms & Condition.

How To Apply DHS Junagadh Ayush Medical Officer Recruitment 2021?

Ans : Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Address : District Panchayat, Junagadh

What is The Last Date for Applying DHS Junagadh Ayush Medical Officer Recruitment 2021?

Ans : Walk-In-Interview Date - 13.05.2021

What is The Selection Process For DHS Junagadh Ayush Medical Officer Recruitment 2021?

Ans : Candidates will be selected based on Qualification, Experience, Merit OR an interview.

Important Link :

Related Post

Post a Comment