અમારા ગ્રુપમાં જોડાવા માટે જોઈન બટન પર ક્લિક કરો જોઈન

Gujarat Virtual Shala 2021 | Gujarat e-Class Samagra Shiksha Exam Preparation 2021


Gujarat Virtual Shala 2021 | Gujarat e-Class Samagra Shiksha Exam Preparation 2021 

Gujarat Virtual Shala 2021 | Gujarat e-Class Samagra Shiksha Exam Preparation 2021 : Samagra Shiksha – an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class 12 ).The vision of the Scheme is to ensure inclusive and equitable quality education from pre-school to higher secondary stage. In Gujarat State, this Centrally Sponsored Scheme is being implemented by Gujarat Council of School Education (GCSE), Samagra Shiksha (SS).Gujarat e-Class Samagra Shiksha Exam Preparation 2021

Gujarat State has launched digital/remote learning for continued education is being imparted as under :

• TV channels – “HOME LEARNING” has been launched on 15th June, 2020 to conduct digital/remote learning for continued education for Grade I – XII is being imparted through Doordarshan local TV Channel DD GIRNAR.

• Gujarat Virtual Shala (GVS) has also been launched on 21st July, 2020 through Live Streaming of sessions on YouTube Live, Facebook Live, Microsoft Teams Live, DIKSHA & Jio TV for the students of Secondary & Higher Secondary Level. 

Gujarat e-Class Samagra Shiksha Exam Preparation YouTube Video 2021 

Gujarat e-Class Samagra Siksha 17.05.2021
  • STD-12 | STATISTICS | Section - A | Time 09:30  View Here
  • STD-12 | CHEMISTRY | Section - A | Time 09:30  View Here
  • STD-12 | PHYSICS | Section - A | Time 10:30  View Here
  • STD-12 | ACCOUNT | Section - A | Time 10:30 View Here
  • STD-12 | BIOLOGY | Section - A | Time 11:30 View Here
  • STD-12 | MATHS | Section - A | Time 11:30 View Here

Related Post

Post a Comment