અમારા ગ્રુપમાં જોડાવા માટે જોઈન બટન પર ક્લિક કરો જોઈન

Unjha Nagarpalika Safaikamdar Recruitment 2021


Unjha Nagarpalika Safaikamdar Recruitment 2021

Unjha Nagarpalika Safaikamdar Recruitment 2021 : Unjha Nagarpalika has Recently Invites Application For the 22 Safaikamdar Recruitment 2021 Notification, Eligible Candidates Apply Before Last Date, for More Detail Read Official Advertisement Or GujaratAsmita Article.Unjha Nagarpalika Safaikamdar Recruitment 2021 : It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking for jobs in Unjha Nagarpalika. For more information related to Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the below article carefully. Also must read the official advertisement in detail before applying.

Organization : Unjha Nagarpalika

Post :
  • Safaikamdar
Total Post : 22

Education Qualification :
  • Candidates Must be Read & Write.
Age Limit : 
  • 18 To 33 Years.
Salary :
  • As Per Nagarpalika Rules.
Application Fees :
  • There is No Application Fees.
Important Note : Before Apply Please Read Official Advertisement For Desirable Qualification, Experience Or Other Terms & Condition.

How To Apply Unjha Nagarpalika Safaikamdar Recruitment 2021?

Ans : Eligible candidates may send their application & necessary documents Through Register AD Or Speed Post to given address in the advertisement.

What is The Last Date For Applying Unjha Nagarpalika Safaikamdar Recruitment 2021?

Ans : Within 30 days from the date of Advt. Published (Advt. Published date : 22.05.2021)

Related Post

Post a Comment