અમારા ગ્રુપમાં જોડાવા માટે જોઈન બટન પર ક્લિક કરો જોઈન

GSEB GUJCET Hall Ticket 2021


GSEB GUJCET Hall Ticket 2021


GSEB GUJCET Hall Ticket 2021

GSEB GUJCET Hall Ticket 2021 : The press release of Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education states that the admit card of GUJCAT 2021 Examination to be taken on Friday, 06.08.2021 will be placed only online.

Candidates appearing in GUJCET 2021 examination will have to download their Admit Card from the Board's website from 24.07.2021 in which the candidates can download the Admit Card by entering the mobile number or email ID and date of birth or application number registered in the application form for GUJCET 2021. Candidates can also search the admit card from their own name and fill in the details of date of birth and download.


Apart from this, all the higher secondary schools of science stream registered with Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board will be able to login using their index number and registered mobile number, download the admit card of GUJCET 2021 candidates of their school and distribute it to all students.


Admit card for GUJCET 2021 will be available only online which will be valid for admission in the exam. This hall ticket does not need to be signed by the school principals.


In addition, special note should be taken that the student has to carry along with the Admit Card any photo ID such as (Aadhar Card or Driving License or Hall Ticket Of Standard 12th Examination) during the examination.


Important Link :


Official Notification : View Here
GUJCET Hall Ticket 2021 : Download Here

Related Post

Post a Comment